top of page

Algemene
voorwaarden

Toepasbaarheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle orders die geplaatst worden bij deroonprintmaker. Mocht je een afdruk willen hebben van deze Algemene Voorwaarden dan kun je het bestand downloaden. De laatste versie is altijd geldig, of in bijzondere gevallen, de versie die geldig was tijdens een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel op de consumptieve koop als op de niet consumptieve koop.

 

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

 

Deroonprintmaker

Dahliastraat 2

4818HJ, Breda

Mailadres:                     hallo@deroonprintmaker.com

Rekeningnummer:       NL85ABNA0492661642

                                      t.n.v. deroonprintmaker te Breda

BTW:                             NL 003608771B32

KvK:                               81829426

Artikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden 

 

De huidige Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op elk aanbod en overeenkomst tussen deroonprintmaker en een tweede partij (de klant), voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden.

 

De huidige Algemene Voorwaarden zijn ook toepasbaar op overeenkomsten met deroonprintmaker voor zover deze de hulp van derden inroept voor de uitvoering van de opdracht.

 

Eventuele afwijkingen van de huidige Algemene Voorwaarden zullen alleen geldig zijn voor zover dit uitdrukkelijk van te voren schriftelijk is overeengekomen.

 

 

Artikel 3. Orderbevestiging

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden schriftelijk, in welke vorm dan ook. Ieder aanbod zal een dagtekening of datum dragen en is zodoende herleidbaar naar datum.

 

Deroonprintmaker is uitsluitend aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen plaatsvindt. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

 

Zodra de betaling door de bank van deroonprintmaker is bevestigd, wordt de order door deroonprintmaker geaccepteerd en uitgevoerd.

 

Deroonprintmaker kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.

 

Indien (op ondergeschikte punten) de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is deroonprintmaker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij deroonprintmaker anders aangeeft.

 

Deroonprintmaker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de deroonprintmaker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de klant gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 

Artikel 4. Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan deroonprintmaker bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.

 

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan deroonprintmaker retourneren, conform de door deroonprintmaker verstrekte redelijke en duidelijke instructies, binnen 14 dagen na ontvangen retourinstructies van deroonprintmaker.

 

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal deroonprintmaker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door deroonprintmaker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

 

Artikel 5. Prijzen

 

Het totaalbedrag dat op de winkelwagen, offerte of factuur staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en het vervoer.

 

Alle prijzen en de transportkosten voor consumptieve verkopen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW. Voor niet consumptieve verkopen kunnen afwijkende bepalingen gelden met betrekking tot de BTW.  

 

Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal deroonprintmaker een aparte factuur naar een door de klant aangegeven adres zenden.

 

Er vindt geen BTW teruggaaf plaats.

Artikel 6. Aflevering

 

Deroonprintmaker zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is en het een bevestiging van de betaling heeft ontvangen, de zaken te laten afleveren op het adres dat duidelijk door de klant is aangegeven.

 

De bestelde zaken zullen door een externe partij worden afgeleverd. Voor bestellingen buiten de EU is de klant verantwoordelijk voor de importheffingen in zijn of haar land.

 

Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant.

 

De verzendkosten binnen Europa worden door de Nederlandse Staat met het dan geldende BTW-tarief belast.

 

Indien de klant weigert de zaken in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om aanwijzingen of informatie te geven betreffende hun aflevering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze zaken voor rekening van de klant zijn.

 

Elke afleverdatum die eventueel door deroonprintmaker genoemd wordt kan alleen maar onder voorbehoud zijn. Afhankelijk van het land kan de levertijd variëren van vier (4) tot (30) werk dagen.

 

 

Artikel 7. Garantie  

 

Deroonprintmaker garandeert dat de bestelde zaken zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat vernoemde zaken zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.

 

Er zal geen garantie gegeven worden op zaken waarvan duidelijk is dat a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de zaken hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder deroonprintmaker kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan, c) indien de zaken gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor deze niet waren bestemd.

 

Deroonprintmaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ophangsysteem. Deroonprintmaker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor andere mogelijkheden van gebruik of aanbrengen van de zaak.

 

 

Artikel 8. Ontvangst

 

Zodra de bestelde zaken zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, moet klant controleren of alles klopt. De klant moet nagaan of zowel de kwaliteit als de hoeveelheid van de afgeleverde zaken in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 

Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen moeten met een duidelijke beschrijving daarvan binnen 48 uur per e-mail aan deroonprintmaker gemeld worden, met vermelding van het nummer op de pakbon.

 

Indien de klant voornoemde zaken wil terugsturen dient de klant daarover contact op te nemen met deroonprintmaker. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden indien deroonprintmaker hiermee schriftelijk ingestemd heeft.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken:

a. die door deroonprintmaker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

 

Artikel 9. Overdracht van risico  

 

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 10. Betaling  

 

Betaling aan deroonprintmaker dient te geschieden voor de aflevering, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

 

Afhandeling en verzending van de bestelde zaken vindt plaats nadat de betaling door de bank is bevestigd.

 

De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, betalingsgegevens en verzendadres indien dit verschilt van eerder vermeld adres.

 

Daarna zal er automatisch een e-mail naar u verstuurd worden met daarop een nummer ter bevestiging van uw order.

 

Overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie zal geen informatie doorgegeven worden aan derden; uitzondering hierop zijn partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

 

 

Artikel 11. Retentie recht en eigendomsvoorbehoud

 

Bij niet dan wel niet tijdige betaling maakt deroonprintmaker aanspraak op retentierecht. Deroonprintmaker behoudt het recht van eigendom zolang er geen betaling van de geleverde zaak heeft plaatsgevonden.

 

 

Artikel 12. Het recht tot beëindigen van de overeenkomst

 

De klant heeft gedurende 14 dagen het recht de koop zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit moet schriftelijk aan deroonprintmaker meegedeeld worden. Alle gemaakte kosten voor het retourneren van de zaken zijn voor rekening van de klant.

 

 

Artikel 13. Copyrights  

 

Deroonprintmaker behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen met betrekking tot de bepalingen over de intellectuele eigendom.

 

Het ontwerp van de Webshop, foto’s, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van deroonprintmaker. Dit geldt ook voor het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deroonprintmaker vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 

Mochten door deroonprintmaker geleverde zaken niet in de juiste staat verkeren, dan is de aansprakelijkheid van deroonprintmaker jegens de klant beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

 

Indien de producent van geleverde zaken verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van deroonprintmaker beperkt tot het vervangen van dit (of deze) goed(eren), dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs.

 

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten. Deroonprintmaker is niet aansprakelijk indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

 

Voor verkeerde danwel vertraagde verwerking van bestelgegevens van en mededelingen aan de klant, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en deroonprintmaker en de daar eventueel uit voortvloeiende schade, is deroonprintmaker niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 15. Overmacht

 

Noch deroonprintmaker noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop deroonprintmaker geen invloed kan uitoefenen, die echter deroonprintmaker verhinderen haar verplichtingen na te komen.

 

Deroonprintmaker behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat deroonprintmaker haar verplichtingen had moeten nakomen.

 

Indien deroonprintmaker in geval van overmacht de mogelijkheid heeft een andere zaak te leveren dan kan de klant de zaak terugsturen een andere levering tegemoet zien. De kosten van verzending zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 16. Vrijwaring  

 

De klant zal deroonprintmaker vrijwaren voor aanspraken van derden indien deze betrekking hebben op rechten van intellectueel eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij het uitvoeren van de order worden gebruikt.

 

Ook zal de klant garanderen dat eventuele informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die aan deroonprintmaker worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 17. Klachten  

 

Klachten dienen te worden ingebracht op het adres van deroonprintmaker, Dahliastraat 2, 4818HJ, Breda.

 

 

Artikel 18. Geschillen

 

De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 

Het Nederlands recht is op elke overeenkomst van deroonprintmaker en haar klanten van toepassing. . Bij vertalingen prevaleert de oorspronkelijke Nederlandse tekst van deze voorwaarden. 

bottom of page